”If it's Fenyves, then smile!”

Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület irodájaTourism Association of Balatonfenyves

Office: 8646 Balatonfenyves, Kölcsey út 14.
Mobile: +36 (70) 3040 440
Phone/Fax: +36 (85) 460 500
E-mail: info@balatonfenyvesen.hu

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET